Heuker beheer logo

Heuker Beheer Privacy verklaring

Heuker Beheer B.V. is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Heuker Beheer B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Bedrijfsnaam, Voor- en achternaam, Adresgegevens, Telefoonnummer, E-mailadres en BTW nummer.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@heukerbeheer.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

Heuker Beheer B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Voor de totstandkoming en uitvoering van een met u gesloten overeenkomst en facturering.

Om goederen en diensten bij u af te leveren.

Uw e-mailadres wordt niet gebruikt voor mailing ’s doeleinden.

Geautomatiseerde besluitvorming:

Heuker Beheer B.V. neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Heuker Beheer B.V.) tussen zit.

Heuker Beheer B.V. gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

Wij gebruiken een database in eigen beheer voor het opslaan van contact informatie en facturatie.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

Heuker Beheer B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens:

Bewaartermijn naw gegevens is 20 jaar voor garantie doeleinden.

Delen van persoonsgegevens met derden:

Heuker Beheer B.V. verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Aan onze leveranciers geven wij alleen de adres gegevens door voor het afleveren van materialen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

Heuker Beheer B.V. gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Heuker Beheer B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@heukerbeheer.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Heuker Beheer B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

Heuker Beheer B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@heukerbeheer.nl.

Heuker Beheer B.V. heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

Heuker Beheer slaat uw persoonlijke gegevens op in een beveiligde interne database. En daar blijven ze ook. We geven uw informatie niet door aan derden voor commerciële doeleinden, Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner, firewall en TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de groene adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk.

Wijzigingen:

Deze privacyverklaring kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd bij wijzigingen in de bedrijfsvoering van Heuker Beheer BV. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

25 mei 2018.

Privacy image

Contact informatie:

Openings tijden: Maandag t/m Donderdag van 10.00 tot 16.00 uur en Vrijdag van 10.00 tot 15.00 uur, zaterdag en zondag gesloten. Adres: T Hert 162 Plaats: 2266 Nk Leidschendam Telefoon: 070 32 00 880 E-mail: info@heukerbeheer.nl
Maandag t/m Donderdag van 10.00 tot 16.00 uur en Vrijdag van 10.00 tot 15.00 uur, Zaterdag en Zondag gesloten.